Tutaj jeździmy

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE TRAVELSPOT.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem działalności Biura Turystycznego TRAVELSPOT (adres siedziby: Plac Górnośląski 21/4, 81-509 Gdynia, zezwolenie Wojewody Pomorskiego numer 447, Gwarancja  Ubezpieczeniowa wystawiona przez Wiener TU S.A. na 130.995,2 PLN) jest zapewnienie Klientom przyjemnego wypoczynku, przez jak najlepszą realizację wszystkich świadczeń objętych Ofertą.

Ilekroć w treści „Warunków uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne TRAVELSPOT” mowa jest o:

1. Warunkach uczestnictwa – należy przez to rozumieć „Warunki uczestnictwa w Imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne TRAVELSPOT”,

2. Imprezie – należy przez to rozumieć imprezę turystyczną organizowaną przez Biuro Turystyczne TRAVELSPOT,

3. Organizatorze – należy przez to rozumieć Biuro Turystyczne TRAVELSPOT,

4. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę o udziale w imprezie turystycznej organizowanej przez Biuro Turystyczne TRAVELSPOT na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej Umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której Umowa została zawarta, a także osobę której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą Umową,

5. Umowie – należy przez to rozumieć zgłoszenie – Umowę udziału w Imprezie, która wraz z Ofertą określa wzajemne prawa i obowiązki stron.

6. Ofercie – należy przez to rozumieć – oficjalne publikacje Organizatora, jak np. ulotka, folder, katalog, jak również informacje znajdujące się na stronie internetowej Organizatora.

7. Pracownikach Organizatora – należy przez to rozumieć pilotów, rezydentów, animatorów, opiekunów oraz instruktorów oraz stałych pracowników Organizatora.

8. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z 29 sierpnia 1997 roku, o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. nr 223 poz. 2268, z późniejszymi zmianami)

9. Karcie uczestnika – należy przez to rozumieć Kartę uczestnika wyjazdu organizowanego przez Biuro Turystyczne TRAVELSPOT.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zawarciem Umowy, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Ofertą  wyjazdu stanowiącą jej integralną część. Oferta będzie określać każdorazowo miejsce pobytu, trasę Imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program i atrakcje turystyczne, termin, cenę Imprezy oraz wysokość wymaganej zaliczki.

2. Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, za osobę niepełnoletnią – jej prawny opiekun. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, są one jednocześnie odpowiedzialne za dokonanie wpłaty pełnej kwoty Imprezy za wszystkie wymienione w Umowie osoby oraz poinformowanie tychże osób o wszystkich szczegółach Imprezy i Warunkach uczestnictwa.

3. Organizator, przed zawarciem Umowy zobowiązuje się do udzielenia Klientom informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w Imprezie, o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz związanych ze szczególnym charakterem wyjazdu, ewentualnie, w przypadku wyjazdu zagranicznego, o przepisach paszportowych i wizowych. Przy zawieraniu Umowy Organizator może określić rodzaj dokumentów niezbędnych do udziału w danej Imprezie (jak np. Kartę uczestnika i Regulamin obozu – w przypadku wyjazdu osoby niepełnoletniej) oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie może być uznane jako odstąpienie od uczestnictwa w Imprezie z winy Klienta. W takim przypadku odstąpienie nie wymaga formy pisemnej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokaru, rozkładu lotów i rejsów morskich do 3 dni przed rozpoczęciem Imprezy. O zmianach tych klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Końcowe informacje dotyczące wyjazdu, miejsca zbiórki i godzin odjazdu dostępne będą na stronie internetowej B.T. Travelspot www.travelspot.pl w zakładce „Komunikaty wyjazdowe” oraz bezpośrednio w biurze na około 7 dni przed wyjazdem.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Warunkiem wpisania na listę uczestników Imprezy jest:

a)  podpisanie Umowy,

b) uiszczenie I raty w wysokości co najmniej 30% ceny Imprezy w dniu podpisania Umowy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient zobowiązany jest do wpłaty całej należności.

2. W przypadku podpisania Umowy powyżej 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, II ratę ceny Imprezy należy uiścić w podanym przez Organizatora terminie. Nie uiszczenie II raty we wskazanym przez Organizatora terminie traktowane jest jako odstąpienie od uczestnictwa w Imprezie.

3. W przypadku zakupu biletu lotniczego Klient zobowiązany jest do wpłaty całej  należności za przelot w ciągu 24h od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji od Organizatora.

4. Klientowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny Imprezy, jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora. Należą do nich:

a) zmiana istotnych warunków Umowy, w szczególności wzrost ceny Imprezy, z innych przyczyn niż określone w pkt.5 WARUNKÓW PŁATNOŚCI powyżej 10%, zmiana terminu Imprezy. Odstąpienie z tych przyczyn może nastąpić w ciągu 3 dni od otrzymania od Organizatora pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków Umowy,

b) odwołanie Imprezy turystycznej.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny Imprezy do 21 dni przed datą wyjazdu, w związku ze wzrostem kosztów transportu, ceł, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych oraz wzrostem kursów walut.

IV. ODSTĄPIENIE OD UDZIAŁU W IMPREZIE, ODWOŁANIE IMPREZY

1. Klient może odstąpić od udziału w Imprezie bez konieczności podania przyczyny. Za datę odstąpienia przyjmuje się:

a)   dzień wpływu pisemnego oświadczenia do Organizatora,

b) dzień niewykonania przez Klienta czynności określonych Umową lub Warunkami uczestnictwa we wskazanych terminach.

2. W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w Imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (jak np. choroba i inne przypadki losowe, odmowa wydania paszportu, brak wizy, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy), Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odstępnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego. Wysokość odstępnego określona zostanie każdorazowo dla indywidualnego przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Imprezie turystycznej, w wysokości poniesionych faktycznych kosztów przez Organizatora.

3. Organizator, w sytuacji rezygnacji Klienta z udziału w Imprezie o których mowa w pkt.1 podaje informacyjnie, że w praktyce średnia wysokość poniesionych z tego tytułu kosztów o których mowa w pkt.2 kształtuje się następująco:

a) 50 zł/osobę oraz 100% ceny biletu lotniczego  – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 31 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy

b) 20% całkowitej ceny Imprezy oraz 100% ceny biletu lotniczego – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 30 a 21 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy

c) 50% całkowitej ceny Imprezy oraz 100% ceny biletu lotniczego – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 20 a 7 dniem przed datą rozpoczęcia Imprezy

d) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 80-100% całkowitej ceny  Imprezy oraz 100 % ceny biletu lotniczego.

4. W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w Imprezie, z jednoczesnym wskazaniem przez odstępującego Klienta innej osoby spełniającej warunki udziału w Imprezie, z jednoczesnym przekazaniem tej osobie tak uprawnień, jak i obowiązków wynikających z Umowy, Organizator jest upoważniony do potrącenia z kwoty zwracanej Klientowi, jedynie uzasadnionej okolicznościami sprawy opłaty manipulacyjnej (koszty anulowania poczynionych rezerwacji, itp.)

5. Przy odstąpieniu od udziału w Imprezie, potrącenie z wpłat dokonanych na rzecz ceny Imprezy, stosuje się niezależnie od daty zawarcia Umowy.

6. Klient może zawrzeć Umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z Imprezy turystycznej. Koszt i warunki takiego ubezpieczenia dostępne są na stronie www.travelspot.pl. Ubezpieczenie można nabyć najpóźniej do 5 dni od daty podpisania Umowy, a w przypadku gdy do rozpoczęcia Imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni ubezpieczenie można wykupić jedynie w dniu zawarcia Umowy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie sił wyższych, itp.). Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Organizatora do przedstawienia Oferty zastępczej. W przypadku nie skorzystania przez Klienta z tej Oferty, Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania jakichkolwiek potrąceń, nie przysługuje natomiast z tego powodu odszkodowanie.

8. Informacja o odwołaniu Imprezy zostanie przekazana Klientowi telefonicznie, a także w formie pisemnej (e-mailem lub faxem, ewentualnie pocztą listem poleconym).

V. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową nr G/2013/262 na kwotę  203 335 złotych, wystawioną przez ERV AG Oddział w Polsce. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

2. Klient podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce, a w przypadku Imprezy zagranicznej, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą, na zasadach określonych indywidualną umową ubezpieczeniową z ubezpieczycielem: PZU.

3. W zakres w/w ubezpieczenia wchodzą:
Ubezpieczenie od kosztów leczenia do 40000 PLN, od następstw nieszczęśliwych wypadków do 10000 PLN. Jest to wariant podstawowy i nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych. Należy pamiętać, aby wszystkie wydatki udokumentowane były rachunkami, dowodami opłat oraz raportem medycznym, w przeciwnym przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Każde zdarzenie winno być zgłaszane do centrali alarmowej PZU, która wskazuje procedury postępowania.

4. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej www.pzu.pl oraz na stronie internetowej Organizatora. Klient przed wyjazdem na Imprezę zobowiązany jest do zapoznania się z tymi warunkami.

5. Dochodzenie przez Klienta roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym PZU, zatem Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Umowa Ubezpieczenia jest zawarta za pośrednictwem B.T. TRAVELSPOT na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i PZU. B.T. TRAVELSPOT nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowania.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

1. Klient w czasie Imprezy uprawniony jest do korzystania z fachowej opieki i pomocy Pracowników Organizatora na zasadach określonych indywidualną Umową.

2. Klient odpowiada za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie

3. W przypadku wyjazdów zagranicznych, Klient zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Klient przy podpisywaniu Umowy z Oferty zimowej, zobowiązany jest do dokładnego określenia z jakiego rodzaju szkolenia będzie korzystał podczas trwania Imprezy, wg zapytań na Umowie. Niewypełnienie w/w danych będzie traktowane przez Organizatora jako rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu.

5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń bagażu na wyjazdach autokarowych ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych. Każdy uczestnik może zabrać ze sobą jeden bagaż główny (plecak bez stelaża zewnętrznego, walizkę lub torbę) o wadze do 20 kg, przy czym całkowita suma wymiarów (wys.+szer.+dł.) nie może przekroczyć 145 cm, plus bagaż podręczny o wadze do 5 kg, który powinien być umieszczony pod fotelem pasażera, plus jedną parę nart lub deskę snowboardową, plus buty, zapakowane w pokrowcu. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych organizator nie gwarantuje zabrania bagażu przekraczającego limit.. W przypadku transportu lotniczego ograniczenie bagażu zależy od przewoźnika. Przekroczenie limitów dotyczących bagażu wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat według taryfy przewoźnika. Wszelkie szczegóły dotyczące bagażu znajdują cię na stronie internetowej przewoźnika oraz B.T.Travelspot.

6. Klient zobowiązany jest przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej na ok. 30 minut przed planowaną godziną wyjazdu autokaru. W przypadku wylotu Klient ma obowiązek przybyć na lotnisko najpóźniej na 2 godz. przed planowaną godziną wylotu. Odprawa kończy się na 45 minut przed planowanym odlotem. Nieprzybycie na miejsce zbiórki o określonym czasie jest jednoznaczne z odstąpieniem od udziału w Imprezie.

7. Od chwili rozpoczęcia się Imprezy Klient obowiązany jest stosować się do zaleceń porządkowych Pracowników Organizatora, jak również do wskazań dotyczących realizacji programu Imprezy turystycznej.

8. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta ustalonego porządku Imprezy, zagrażającego interesom innych Klientów, Organizator może, bez konsekwencji finansowych z tego tytułu rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu w miejscu trwania Imprezy, również za granicą, powrotu do kraju w takim przypadku ponosi Klient, w przypadku osoby niepełnoletniej kojarzyć to się będzie również z odbiorem dziecka przez jego prawnych opiekunów lub odesłanie dziecka za pisemną ich zgodą.

9. Klient uczestniczący w Imprezie zagranicznej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych.

VII. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

c) siłą wyższą

2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych w czasie Imprezy turystycznej jednakże w wysokości nie wyższej niż dwukrotność ceny Imprezy. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.

3. Wszelkie zastrzeżenia należy składać w miejscu ich zaistnienia Pracownikowi Organizatora lub kontrahentowi Organizatora, w celu ich usunięcia.

4. Reklamację w formie pisemnej Klient powinien złożyć najpierw u przedstawiciela Organizatora na miejscu, a następnie – w przypadku braku jej pozytywnego załatwienia – również w formie pisemnej skierować do Organizatora, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Imprezy turystycznej – pod rygorem     utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji.

5. Organizator ma obowiązek ustosunkowania się na piśmie do reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia w biurze, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy turystycznej.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Klienta – Uczestnika do celów marketingowych (katalog, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia oraz nagranie zostało wykonane w trakcie trwania Imprezy organizowanej przez  B.T. TRAVELSPOT – uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na powyższe, najpóźniej w momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia.

7. W przypadku transportu lotniczego Organizator pośredniczy jedynie w zawarciu umowy przewozu w komunikacji lotniczej i w tym zakresie jest zobowiązany do starannego działania. Klient wybierając opcje przelotu i składając na nią zamówienie w Umowie akceptuje wybór Przewoźnika lotniczego wskazanego przez Organizatora.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.

2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia na drodze postępowania sądowego.